Відділ пам'яткознавства

Відділ музеєзнавства та пам’яткознавства


Відділ є структурним підрозділом Інституту культурології, і був організований з моменту утворення інституту у травні 2007 року.
Головними напрямками діяльності відділу є здійснення досліджень української та світової історико-культурної спадщини; дослідження в галузі історії і теорії музейної справи, становлення та розвитку музейних і пам’яткоохоронних інститутів; дослідження в галузі теоретичного і прикладного музеєзнавства в контексті теорії культури.
Науковці відділу розпочали свою діяльність із роботи над темою "Українська культура і світ: організаційні проблеми художньої культури", в рамках якої розробляють питання музейного менеджменту на сучасному етапі; методології дослідження і популяризації культурної спадщини України. У роботах з теоретико-методологічних проблем збереження, консервації і трансляції культурної спадщини розробляються проблеми статусу музейних пам’яток у сучасній культурі, їх правова охорона на міжнародному та державному рівнях. Особлива увага в роботі відділу приділена визначенню місця й історичній ролі пам’яткоохоронної та просвітницької діяльності української культурної еліти у ХХ ст. в Україні та за її межами.

Адреса електронної пошти відділу: vmp.iknamu@gmail.com


Співробітники:

Оляніна Світлана ВалеріївнаЗавідувач відділу музеєзнавства та пам’яткознавства Інституту культурології НАМ України.

Кандидат архітектури (2005 р.), доцент (2008 р.).

Сфера наукових інтересів:
Історія мистецтва, архітектури, охорона і реставрація української культурної спадщини.

Наукові праці:
 • Оляніна С. В. Репертуар та іконографія зооморфних мотивів у декорі українських іконостасів XVII–XVIII ст. / С. Оляніна // Культура України. Сер. Мистецтвознавство: зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури; за заг. ред. В. М. Шейка. – Харків: ХДАК, 2015. – Вип. 51. – С. 194–207. (0,5 д.а.)
 • Оляніна С. В. «Зооморфний код» в орнаментиці царських врат українських іконостасів XVII–XVIII ст. / С. Оляніна // Культура України. Сер. Культурологія: зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури; за заг. ред. В. М. Шейка. – Харків: ХДАК, 2015. – Вип. – С. 241–251. (0,5 д.а.)
 • Олянина С. В. Растительные орнаментальные мотивы в декоре украинских иконостасов XVII–XVIII вв.: риторика форм, символико-аллегорический смысл / С. В. Олянина // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – М.: ПСТГУ, 2015. – Сер. V: «Вопросы истории и теории христианского искусства». – Вып. 2 (18). – 2015. – С. 92–116.
 • Олянина С. В. Квітково-плодові мотиви в декоративному оздобленні іконостасів XVII – першої половини XVIII ст.: типологія, розміщення // Культурологічна думка: Щорічник наук. пр. – К.: Інститут культурології НАМ України, 2014. – № 7. – С. 123–140.
 • Олянина С. В. Іконостас Спасо-Преображенського собору Києво-Межигірського монастиря // Пам’ятки України 2014. – № 9. – С. 34–41.
 • Олянина С. В. Виноградна лоза в декорі іконостасів XVII–XVIII ст.: типологія форм // Культурологічна думка: Щорічник наук. пр. – К.: Інститут культурології НАМ України, 2013. – № 6. – С. 105–118.
 • Олянина С. В. Типологія форм аканту в орнаментиці іконостасів XVII–XVIII ст. // Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. вісник / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. – К.: Фенікс, 2013. – Вип. 9. – C. 268–291.
 • Олянина С. Світлична Н. Іконостас Богоявленського собору // Пам’ятки України 2013. – № 1. – С. 24–31.
 • Олянина С. В. Нові атрибуції збережених ікон березнянського іконостаса // Студії мистецтвознавчі: Архітектура, образотворче та декоративно-вжитвкове мистецтво. – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2012. – Чис. 2 (38) – С. 90–104.
 • Олянина С. В. Іконостаси А. Меленського в церкві Миколи Доброго // Пам’ятки України 2012. – № 7. – С. 4–13.
 • Кругла скульптура в контексті організації пластичного образу іконостасу доби бароко // Культурологічна думка. № 3, 2011 – С. 132–149.
 • Іконостас Вознесенської церкви у містечку Березна: втрачена пам’ятка мистецтва доби Бароко // Українська художня культура: пам’яткохоронні проблеми: зб. наук. пр. – К.: Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 40 – 103.
 • Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань. Збірник документів. Автор проекту і вступної статті Л. В. Прибєга. Упорядники: Л. В. Прибєга, М. М. Яковина, С. В. Оляніна, О. М. Міщенко (2009);
 • Ктиторська тема в іконографії українських іконостасів XVII – XVIII ст. // Культурологічна думка. № 2, 2010. – С. 155–160.
 • Типологія іконостасів України у стилі класицизму // Культурологічна думка. № 1, 2009. – С. 138–149.
 • Іконостаси Микільського собору (Великого Миколи) в Києві. Пам’ятки України: історія та культура. — 2007, № 1. – С. 47–54.
Профіль у Google Академії


Гриценко Олександр Андрійович

Старший науковий співробітник.

Кандидат технічних наук (1987 р.), заслужений діяч мистецтв України.

Профіль у Google Академії


Коренюк Юрій Олександрович

Науковий співробітник.

Заслужений працівник культури України.


Войцеховська Тетяна Миколаївна

Молодший науковий співробітник.