Відділ культурної антропології

Відділ культурної антропології

Відділ етнокультурології та культурної антропології бере участь у здійсненні наукових досліджень, зокрема протягом 2010-2012 років виконує планову науково-дослідну тему «Категоріальний та методологічний апарат культурної антропології як знаряддя дослідження культурного розвитку».
В межах планової теми здійснюються щорічні видання колективних монографій з фундаментальних проблем етнокультурології та культурної антропології.
Розпочато проведення польових досліджень проблем етнокультурології та культурної антропології.
Результати наукових досліджень оприлюднюються на конференціях, семінарах, круглих столах, у науковій періодиці різних галузей гуманітарних знань, а також у засобах масової інформації та культурно-мистецьких заходах.
Відділ налагоджує наукові контакти та розвиває спільні проекти з академічними установами та окремими дослідниками в Україні та за кордоном з етнокультурології та культурної антропології.
Також співробітники відділу співпрацюють з державними науковими та науково-освітніми установами, громадськими організаціями, що здійснюють свою діяльність у сфері етнокультурології та культурної антропології.

Адреса електронної пошти відділу: veka.iknamu@gmail.com


Співробітники:

Причепій Євген Миколайович

В.о. завідувача відділу культурної антропології Інституту культурології НАМ України.

Доктор філософських наук, професор, академік Української Академії політичних наук.

Коло наукових інтересів:

  Сучасна зарубіжна філософія.
Кандидатська дисертація присвячена феноменології Е. Гуссерля, докторська - соціології знання. За матеріалами дисертацій вийшли монографії - "Феноменологічна теорія свідомості Е.Гуссерля (1971)", "Буржуазна соціологія знання. Критика методологічних принципів (1983)".

  Методика викладання філософії.
Публікації:
1. Посібник «Філософія як форма суспільної свідомості»  (1981).
2. Підручник з грифом МОН України «Філософія» (співавтори А. М. Черній та Л. А. Чекаль) - 37 др. арк., Київ, "Академвидав", з 2000 по 2009 рр. вийшло п’ять видань.

  Семантика архаїчних символів, орнаментів та множин знаків.
Публікації:
 • "Вишивка Східного Поділля" (у співавторстві з Т. Причепій), Київ, Родовід, 2007 (повторне видання 2016). В книзі відтворено орнаменти артефактів колекції, зібраної подружжям Причепіїв;
 • Причепій Є. М. Семи- та восьмичленні структури первісної символіки і орнаментів. – Культурологічна думка, 2009, №1;
 • Причепій Є. М. Семичленні структури Неба, Космосу і Тіла Богині в праміфі. / Є.М.Причепій // Культурологічна думка, 2010, №2;
 • Причепій Є. М. Структури й сакральні числа архаїчних артефактів та орнаментів (на матеріалах трипільської кераміки та подільських рушників) – Аспекти морфології культури України: генезис, типологія. Зб. наук. праць. Інститут культурології, К., 2011;
 • Причепій Є. М. Сакральні числа на артефактах Трипілля та орнаментах рушників Поділля. / Є.М.Причепій // Культурологічна думка, 2011, №3;
 • Причепій Є. М. Символ дерева в первісній культурі та орнаментах (структури та сакральні числа в композиціях дерева) у співавторстві з О. Причепій. – Культурологічна думка, 2012, №4;
 • Причепій Є. М. Множини знаків на образах Богині-Космосу та кам’яних знаряддях праці трипільців. / Є.М.Причепій // Культурологічна думка, 2013, №6;
 • Причепій Є. М. Знаки зодіаку в архаїчній символіці та народних орнаментах – Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: (зб. наук. праць; вип. ХХХІ), К. Міленіум, 2013;
 • Причепій Є. М. Богиня семи небесних сфер праміфу у символіці. – Культурологічна думка, 2014, №7;
 • Причепій Є. М. Космос і сюжети чарівної казки в світлі ідей праміфу. – Культурологічна думка, 2015, № 8;
 • Причепій Є. М. Знаки зодіаку у архаїчній символіці, в міфології та орнаментах народних рушників. – Культурологічна думка, 2016, № 10;
 • Причепій Є. М. Дві богині в архаїчній символіці та орнаментах народних рушників. – Культурологічна думка, 2017, № 11;
 • Причепій Є.М. Образ дерева в орнаментах подільських рушників: семантика символів і множин знаків – Тексти культури: дослідження, інтерпретація, К. Ін. культурології, 2017;
 • Причепій Є. М.  Культові керамічні вироби та орнаменти посуду трипільців у світлі ідей праміфу. – Культурологічна думка, 2018, № 13.
Профіль у Google Академії  Профіль на сайті Academia.edu


Юдкін Ігор Миколайович

Старший науковий співробітник.

Доктор мистецтвознавства, член-кор. Національної академії мистецтв України.

Коло наукових інтересів:
Ритмологія (кандидатська дисертація “Естетико-психологічні аспекти виражальності музичного ритму” (1982), статті у фахових виданнях).
Лінгвопоетика та лінгвокультурологія (“Краткий семантико-этимологический справочник: славистика и романо-германистика” (2004), доповіді на міжнародних конгресах).
Історична та теоретична стилістика (докторська дисертація “Регіональні, ретроспективні та інтеграційні аспекти розвитку німецької музичної культури другої половини XX ст.” (1996), монографії “Нариси німецької музичної культури другої половини XX ст.” (1994), “Культурологія Просвітництва” (1999), “Культура романтики” (2001), статті).

Автор розділів у колективних монографіях:
“Українська художня культура” (1996),
“Українське бароко” (2004) та ін.

Друкується також під прізвищем Юдкін-Ріпун (Ріпун – прізвище матері).

Профіль у Google Академії


Левчук Ярослава Миколаївна

Старший науковий співробітник.

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

У 2000 році відзначена першою премію Національної академії наук України для молодих учених та студентів за серію публікацій з історії та теорії фольклористики.
У 2001 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філологічний факультет та отримала диплом магістра за спеціальностями “українська мова та література, фольклористика”.
У 2007-2008 роках – координатор проекту «Дитина в звичаях і побуті українського народу», що діяв на базі Українського центру народної культури «Музей Івана Гончара» та передбачав перше в українському музейному просторі дослідження збереження артефактів традиційної української дитячої субкультури ХІХ – ХІХ ст.
У 2007 захистила кандидатську дисертацію “Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду” на кафедрі фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 1997 року Ярослава Левчук провадить періодичні польові дослідження сучасного побутування традиційної української дитячої субкультури в містах та селах Черкаської, Івано-Франківської, Сумської, Полтавської, Київської та Чернігівської областей.

В авторському доробку Я.М. Левчук близько 30 наукових публікацій, зокрема: «Дослідження української народної дитячої субкультури на межі ХІХ-ХХ століть» (2009); «Механізми когнітивного розвитку як засоби самоорганізації традиційної української дитячої субкультури на матеріалі українського дитячого фольклору» (2009); «Роль досліджень М.Ф. Грушевського у становленні української етнокультурології» (2010); «До проблеми формування світогляду засобами дитячого фольклору» (2011); «Діти і дитинство в Шевченковій картині світу» (2014); «Асоціативне мислення як інструмент когнітивного розвитку в системі традиційної дитячої субкультури» (2016); передмови до перевидань праць Марка Грушевського (2007, 2017); «Традиційна українська дитяча субкультура в сучасному музейному просторі» (2018).

У 2012 році вийшла друком монографія «Традиційна українська дитяча субкультура у висвітленні когнітивної культурології» (Київ, Інститут культурології НАМУ, 240 с.)

Нею підготовлені та прочитані у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка курси лекцій «Гра як спосіб існування культури», «Традиційний український дитячий фольклор як складова традиційної дитячої субкультури».

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням сучасного етнокультурного простору України та впливу на нього традиційної української культури, зокрема специфіка формування традиційної української дитячої субкультури та її існування на осі часу.

Бере участь в організації та проведенні наукових конференцій, семінарів, круглих столів та культурницьких заходів (етнофестивалів «Країна мрій», «Трипільське коло», громадської ініціативи «Культурний декрет» та ін.).

До важливих наукових здобутків Я.М. Левчук слід зарахувати:
 • актуалізацію в сучасному науковому, інформаційному та видавничому просторі української народної традиції формування особистості;
 • реконструкцію цілісного образу традиційного дитинства в сучасній українській культурі із залученням здобутків інших наукових дисциплін (фольклористики, лінгвістики, психології, фізіології та ін.);
 • виокремлення та впровадження в сучасну дитячу субкультуру складових традиційної української культури, найбільш актуальних, ефективних, функціонально навантажених та прийнятних для сучасної дитини;
 • дослідження когнітивного потенціалу традиційної української дитячої субкультури;
 • глибоке дослідження життєвого шляху та наукового доробку першого українського дослідника традиційної дитячої субкультури Марка Федоровича Грушевського, упорядкування та перевидання його праць, введення їх до найширшого сучасного наукового дискурсу (опубліковані відгуки І.М. Дзюби, В.В. Войтенка та ін.), а також упорядковано та підготовлено до друку науковий збірник «Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико-культурологічні візії» (2016);

Левчук Я.М. брала участь у реалізації низки науково-дослідницьких проектів, зокрема:
 • координатор проекту «Дитина в звичаях і віруваннях українського народу», який впроваджувався у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» у 2007-2010 рр.;
 • науковий консультант та дійова особа у циклі передач про традиційну українську дитячу субкультуру, відзнятих та трансльованих на ТРК «Культура» та на Всесвітній службі УТР у 2009-2010 рр.;
 • науковий консультант проекту «Традиційна ігрова культура в сучасному урбанізованому просторі», який впроваджується фондом «Відкрита політика» з грудня 2010 р.;
 • наукова організація та здійснення тривалих (1999-2010рр) польових досліджень сучасного побутування традиційної української дитячої субкультури в селах Черкаської, Сумської, Київської, Полтавської та Чернігівської областей в рамках спільного науково-дослідного проекту НЦНК «Музей Івана Гончара» та Мистецької агенції «АртВелес»;
 • проведення наукових досліджень в рамках закріпленої за відділом культурної антропології Інституту культурології НАМ України фундаментальної теми дослідження «Категоріальний та методологічний апарат культурної антропології як знаряддя дослідження культурного розвитку» та «Традиційна дитяча субкультура України: соціокультурний потенціал».

Наукова робота Левчук Я.М. спрямована на комплексне дослідження, актуалізацію та популяризацію української традиції плекання дитини як потужного чинника оптимізації сучасного культурного простору.

Профіль у Google Академії


Остафійчук Інна Миколаївна

Молодший науковий співробітник.


Гончаренко Надія Кузьмівна

Старший науковий співробітник.

Профіль у Google Академії


Адреса електронної пошти відділу: ethno-antropologia@icr.kiev.ua