Відділ етнокультурології та культурної антропології

Відділ етнокультурології та культурної антропології

Відділ етнокультурології та культурної антропології бере участь у здійсненні наукових досліджень, зокрема протягом 2010-2012 років виконує планову науково-дослідну тему «Категоріальний та методологічний апарат культурної антропології як знаряддя дослідження культурного розвитку».
В межах планової теми здійснюються щорічні видання колективних монографій з фундаментальних проблем етнокультурології та культурної антропології.
Розпочато проведення польових досліджень проблем етнокультурології та культурної антропології.
Результати наукових досліджень оприлюднюються на конференціях, семінарах, круглих столах, у науковій періодиці різних галузей гуманітарних знань, а також у засобах масової інформації та культурно-мистецьких заходах.
Відділ налагоджує наукові контакти та розвиває спільні проекти з академічними установами та окремими дослідниками в Україні та за кордоном з етнокультурології та культурної антропології.
Також співробітники відділу співпрацюють з державними науковими та науково-освітніми установами, громадськими організаціями, що здійснюють свою діяльність у сфері етнокультурології та культурної антропології.

Адреса електронної пошти відділу: veka.iknamu@gmail.com


Співробітники:

Жукова Наталія Анатоліївна


Завідувач відділу етнокультурології та культурної антропології Інституту культурології НАМ України.

Доктор культурології, доцент.

У 1997 р. закінчила Державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю Музичне виховання.
Кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.08 - естетика (2003 р.). Тема дисертації: "Інтерпретація як компонент музичної творчості: естетичний аспект".
Доцент кафедри теорії та історії культури (2008 р.).
Доктор культурології зі спеціальності 26.00.01 - теорія та історія культури (2012 р.). Тема дисертації: "Елітарність як компонент культуротворення: досвід некласичної естетики".

Має понад 40 наукових публікацій.

Наукові інтереси пов’язані з проблемами розвитку європейської та вітчизняної культурології, художньої творчості, історичної динаміки розвитку мистецтва.

Список основних праць:
 • Жукова Н. А. Паралелі життєвого світу людини: феномен поліфуркації / Н. А. Жукова // Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічні та етико-естетичні виміри : монографія / М. М. Бровко, Л. Д. Бабушка, Є. В. Більченко та ін. - Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2014 - С. 142-162
 • Жукова Н. А. «Міфологічна гра» як проект сучасної культури: модель Патріка Зюскінда та Гельмута Дітля // Гуманітарний часопис : Зб. наук. праць - Харків : ХАІ, 2014 № 4 - С. 15-22
 • Жукова Н. А. Життя як спогад: номадологічний проект Давіда Фонкіноса. // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. - К. : Міленіум, 2014. - Вип. ІІ (3) С. 17-24
 • Жукова Н. А. Стретта як ознака творчості Харукі Муракамі / Н. А. Жукова // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. - К. : Міленіум, 2014 - Вип. ІІ(1). - С. 29-33
 • Жукова Н. А. «Елегантність їжачка» Мюріель Барбері: метафізика чи протокультура? / Н. А. Жукова // Вісник ДАКККіМ: наук. журнал. - К. : Міленіум, 2013 № 1 - С. 67-71
 • Жукова Н. А. «Сором» Карін Альвтеген: від Dasein до «інтегрального гуманізму» / Н. А. Жукова // Гуманітарний часопис : Збірник наукових праць. - Харків : ХАІ, 2013 № 2 - С. 20-28
 • Жукова Н. А. Карін Альвтеген «Сором» «відкритий твір» дебютного відчуття епохи» / Н. А. Жукова // Мультиверсум. Філософський альманах / гол. Ред.. В. В. Лях - К., 2013 - вип.. 2 (120) - С. 122-131
 • Жукова Н. А. Інтуїтивізм та художня творчість ХХ століття / Наталія Анатоліївна Жукова // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: науковий журнал. - К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2012. № 1 (14). - С. 28-38
 • Жукова Н. А. Позитивні та негативні зрізи мистецтва зразка «Матриця»: культурологічний аналіз /Н. А. Жукова // Вісник Маріупольського державного університету : Зб. наук. праць - Маріуполь, 2012 - Серія : Філософія, культурологія, соціологія - Вип. 3 - С. 51-57.
Профіль у Google Академії


Юдкін Ігор Миколайович

Старший науковий співробітник.

Доктор мистецтвознавства, член-кор. Національної академії мистецтв України.

Коло наукових інтересів:
Ритмологія (кандидатська дисертація “Естетико-психологічні аспекти виражальності музичного ритму” (1982), статті у фахових виданнях).
Лінгвопоетика та лінгвокультурологія (“Краткий семантико-этимологический справочник: славистика и романо-германистика” (2004), доповіді на міжнародних конгресах).
Історична та теоретична стилістика (докторська дисертація “Регіональні, ретроспективні та інтеграційні аспекти розвитку німецької музичної культури другої половини XX ст.” (1996), монографії “Нариси німецької музичної культури другої половини XX ст.” (1994), “Культурологія Просвітництва” (1999), “Культура романтики” (2001), статті).

Автор розділів у колективних монографіях:
“Українська художня культура” (1996),
“Українське бароко” (2004) та ін.

Друкується також під прізвищем Юдкін-Ріпун (Ріпун – прізвище матері).

Профіль у Google Академії


Причепій Євген Миколайович

Провідний науковий співробітник.

Доктор філософських наук, професор, академік Української Академії політичних наук.

Коло наукових інтересів:
  Сучасна зарубіжна філософія.
Кандидатська дисертація з феноменології Е. Гуссерля, докторська з соціології знання, за ними вийшли монографії.
Автор підручника з грифом МОН України «Філософія» (співавтори А. М. Черній та Л. А. Чекаль) - 37 др. арк., Київ, "Академвидав", з 2000 по 2009 рр. вийшло п’ять видань.
  Семантика архаїчних символів, орнаментів та множин знаків.
Автор книги "Вишивка Східного Поділля" (у співавторстві з Т. Причепій), Київ, Родовід, 2007 (повторне видання 2016). В книзі відтворено орнаменти артефактів колекції, зібраної подружжям Причепіїв.

Публікації:
 • Причепій Є. М. Семи- та восьмичленні структури первісної символіки і орнаментів. – Культурологічна думка, 2009, №1;
 • Причепій Є. М. Семичленні структури Неба, Космосу і Тіла Богині в праміфі. / Є.М.Причепій // Культурологічна думка, 2010, №2;
 • Причепій Є. М. Структури й сакральні числа архаїчних артефактів та орнаментів (на матеріалах трипільської кераміки та подільських рушників) – Аспекти морфології культури України: генезис, типологія. Зб. наук. праць. Інститут культурології, К., 2011;
 • Причепій Є. М. Сакральні числа на артефактах Трипілля та орнаментах рушників Поділля. / Є.М.Причепій // Культурологічна думка, 2011, №3;
 • Причепій Є. М. Символ дерева в первісній культурі та орнаментах (структури та сакральні числа в композиціях дерева) у співавторстві з О. Причепій. – Культурологічна думка, 2012, №4;
 • Причепій Є. М. Множини знаків на образах Богині-Космосу та кам’яних знаряддях праці трипільців. / Є.М.Причепій // Культурологічна думка, 2013, №6;
 • Причепій Є. М. Знаки зодіаку в архаїчній символіці та народних орнаментах – Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: (зб. наук. праць; вип. ХХХІ), К. Міленіум, 2013;
 • Причепій Є. М. Богиня семи небесних сфер праміфу у символіці. – Культурологічна думка, 2014, №7;
 • Причепій Є. М. Космос і сюжети чарівної казки в світлі ідей праміфу. – Культурологічна думка, 2015, № 8.
Профіль у Google Академії  Профіль на сайті Academia.edu


Остафійчук Інна Миколаївна

Молодший науковий співробітник.


Гончаренко Надія Кузьмівна

Старший науковий співробітник.

Профіль у Google Академії


Адреса електронної пошти відділу: ethno-antropologia@icr.kiev.ua